Tento projekt, realizovaný v roce 2004, byl Nadací Partnerství ohodnocen jako projekt měsíce února 2005.

Cílem projektu bylo aktivní zapojení části občanské veřejnosti při ochraně silně ohrožené sovy pálené (Tyto alba) na jižní Moravě v regionech (bývalých) okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Vyškov a Znojmo. Cílovou skupinou obyvatelstva v rámci projektu byli pracovníci na zemědělských farmách, příležitostně správci vybraných sakrálních objektů a pracovníci obecních úřadů spravující sakrální objekty.

Projekt navazuje na již dříve realizovaná záchranná opatření pro sovu pálenou ve zmíněných oblastech, kdy prakticky v každé obci s vhodnými objekty, zejména na zemědělských farmách, byly instalovány hnízdní budky pro sovu pálenou.

Během realizace projektu probíhala kontrola a údržba hnízdních budek pro sovu pálenou. Během kontrol budek byli kontaktování pracovníci zemědělských farem (vedoucí pracovníci, techničtí pracovníci, ošetřovatelé zvířat) s cílem jejich bližšího seznámení se sovou pálenou, její biologií, příčinami mortality, ohrožení a možnostmi ochrany. Mláďata sovy pálené v obsazených budkách byla za přítomnosti pracovníků farem kroužkována, s výkladem důvodu kroužkování mladých sov, poznámkami k použitým kroužkům, k metodám zjišťování zpětných nálezů apod. Současně byly pracovníkům na farmách předávány kontakty na naši organizaci (pokud se tak již nestalo v předchozích letech) pro případ nálezu poraněné či uhynulé sovy pálené.

Cílem projektu byla také údržba hnízdních budek pro sovu pálenou. V případě potřeby byly budky čištěny, během kontrol prováděny jednoduché opravy budek. Náročnější opravy poškozených budek byly prováděny při samostatných cílených návštěvách. Budky v objektech po jejich rekonstrukci a následném uzavření byly přemístěny do jiných vhodnějších objektů. Během kontroly budek na farmách současně probíhala kontrola nebezpečných nádrží (dříve využívaných k uskladnění melasy), které se staly doslova smrtelnými pastmi nejen pro sovu pálenou, ale také sýčka obecného, poštolku obecnou, havrana polního a řadu dalších druhů pěvců. Většinu těchto nádrží se však již podařilo zabezpečit v předchozích letech, v roce 2004 probíhala z větší části kontrola jejich zabezpečení. Práce v terénu probíhaly od počátku května do konce října (listopadu). Postupně byla získaná data sumarizována a vyhodnocena.

Další informace naleznete zde:

http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestina/media/tz/tz_050419.php

http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestina/media/pm/pm0503.php