Název projektu
“Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti“ v roce 2007/2008

“Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti“ v roce 2007/2008
Cílem projektu je ochrana silně ohrožené sovy pálené a osvěta této ochrany na jižní Moravě. V rámci projektu proběhne kontrola a údržba instalované sítě 460 hnízdních budek pro sovu pálenou v regionu Brněnska, Hodonínska, Vyškovska a Znojemska. Kontrola budek bude probíhat v průběhu celého roku 2007 (první a druhé hnízdění), mláďata na hnízdech budou kroužkována. Důležitá je osvětová kampaň mezi zemědělci na farmách, neboť zde se v současnosti nachází většinová populace sovy pálené v ČR a zemědělci mohou takto významněji přispět k ochraně této sovy. Důležitým aspektem ochrany sovy pálené je udržení či posílení stávající sítě instalovaných budek na farmách, kdy zemědělci jako vlastníci či nájemci zemědělských objektů, ve kterých sovy hnízdí, se takto na ochraně tohoto druhu významně podílejí. Dále je prováděna lokalizace nebezpečných technických nástrah pro sovu pálenou a další druhy ptáků na farmách (v současnosti většinou již nevyužívané nádrže na melasu, potrubí vzduchotechniky), ve kterých ptáci hynou. Snahou je pak tyto technické nástrahy zabezpečit nebo lépe fyzicky odstranit. Poškozené hnízdní budky jsou opravovány, v případě uzavření objektu s budkou přemístěny do náhradního objektu. V závěru projektu bude vydána kniha „Sova pálená v ČR“, určená pro zemědělce, odbornou i laickou veřejnost.

 

Výsledky projektu

Projekt byl realizován během 12 kalendářních měsíců v průběhu let 2007 a 2008. Cílem projektu byla ochrana sovy pálené na jižní Moravě na území okresů Brno-venkov, Hodonín, Vyškov a Znojmo, v úzké spolupráci se zemědělskou veřejností. Během první poloviny realizace projektu byla prováděna kontrola a údržba hnízdních budek pro sovu pálenou instalovaných na zemědělských farmách.

Prováděna byla kontrola a údržba hnízdních budek pro sovu pálenou. Při kroužkování mláďat sovy pálené byli zaměstnanci a vedoucí pracovníci farem seznamování s biologií sovy pálené, příčinami ohrožení a možnostmi její ochrany.

Obsazené hnízdní budky sovou pálenou byly kontrolovány v roce 2007 opakovaně, neboť sova pálená je jediný evropský druh sovy hnízdící dvakrát v roce. Jelikož rok 2007 byl pro sovu pálenou potravně příznivý (gradace početnosti hraboše polního), některé páry sovy pálené vyváděly vyšší počty mláďat, poměrně vysoké procentu párů zahnízdilo také na podzim. Na několika farmách byly zaznamenány i dva páry sovy pálené hnízdící dvakrát v roce.

Na jedné farmě na Vyškovsku bylo zjištěno hnízdění dvou párů sovy pálené v jednom objektu, kdy jednotlivá hnízda obou párů byla mezi sebou vzdálena asi 2,5 m. Takováto velmi krátká vzdálenost mezi hnízdy sovy pálené nebyla v Evropě doposud zaznamenána a i v celosvětovém měřítku se jedná o velmi zajímavý případ hnízdění.

Mláďata sovy pálené a také hnízdící dospělé sovy byly kroužkovány, získávána byla některá biometrická data, pořizována fotodokumentace.

Hnízdní budky pro sovu pálenou byly po vyvedení mláďat čištěny od vývržkové drtě, poškozené budky (zemědělskou technikou, příp. vandaly) byly opraveny, budky v objektech po jejich rekonstrukci a uzavření byly přemístěny do jiných (náhradních) objektů.

Během realizace projektu probíhal monitoring nebezpečných technických nástrah pro sovy a další druhy ptáků na farmách - nepoužívané nádrže na melasu, nevyužívané potrubí vzduchotechniky. V případě nálezu tohoto zařízení byli kontaktováni vedoucí pracovníci s cílem zařízení odstranit nebo zabezpečit.

Důležitou součástí projektu bylo zpracování dostupných dat týkajících se rozšíření a hnízdní biologie sovy pálené v ČR, které byly analyzovány a publikovány v knize Sova pálená. Kniha byla distribuována zájemcům z řad pracovníků na zemědělských farmách, členům Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené v ČR a některým dalším zájemcům o tuto publikaci.
Sovou pálenou bylo obsazeno 80 hnízdních budek, zjištěno bylo 76 hnízdících párů sovy pálené.

Do přírody bylo vyvedeno celkem 600 mláďat sovy pálené. Přestože některé páry sovy pálené hnízdily dvakrát v roce, v letních měsících a na podzim byl již znát nedostatek potravy a některé páry nechávaly hynout svá mláďata, příp. vyváděly nízký počet mláďat.

Během 250 osvětových aktivit na farmách bylo proškoleno a se sovou pálenou seznámeno 427 osob. Osvěta byla provedena ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno, což svědčí o zájmu zemědělské veřejnosti o problematiku ochrany sovy pálené.

V rámci projektu byla vydána publikace Sova pálená, o rozsahu 400 stran, obsahující informace a výskytu, hnízdní biologii, migraci, příčinách úbytku apod. sovy pálené. Kniha obsahuje dále asi 400 fotografií, desítky tabulek a grafů.

Koordinátor projektu:
Karel Poprach

FOTODOKUMENTACE

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
   

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

 

Projekt byl podpořen Nadací Partnerství v programu Strom života, generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska.