Ochrana genofondu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

  • Podpora populací zvláště chráněných druhů ptáků instalací budek, instalace hnízdních podložek pro dravé ptáky, vodní ptáky a sovy, zabezpečení ohrožených hnízd v zemědělských a lesních kulturách.

  • Každoroční údržba budek s vyhodnocením výsledků obsazenosti budek, úspěšnosti hnízdění a efektivity provedeného záchranného opatření.

  • Management stanovišť zvláště chráněných druhů rostlin (údržba lokality dle plánu péče, kosení, odstraňování náletu, apod.).

Biologická ochrana lesních a zemědělských kultur

Instalace budek s cílem podpořit vybrané druhy predátorů:

  • v lesních ekosystémech sýce rousného, puštíka obecného, lejsky, sýkory, šoupálky,

  • v zemědělských ekosystémech poštolku obecnou, kalouse ušatého, sovu pálenou, sýčka obecného.

Plány péče pro zvláště chráněná území a jejich realizace, biologické hodnocení

  • Pro potřeby orgánů ochrany přírody vypracováváme plány péče pro zvláště chráněná území, a to včetně jejich realizace.

  • Odstraňování geograficky nepůvodních druhů rostlin - bolševník velkolepý, křídlatka, apod.

  • Zpracováváme biologická hodnocení.

Inventarizační průzkumy

  • Inventarizační průzkumy zoologické (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a botanické s příslušným vyhodnocením a navržením konkrétních ochranných opatření.

Fotodokumentace

Údržba krajiny

  • Provádíme výsadbu a údržbu zeleně v krajině - polní cesty, větrolamy, realizaci územních plánů a ÚSES.