Článek 1 - Postavení, působnost, sídlo

1. Organizace nese název : TYTO.

2. Sídlo organizace: Nenakonice 500, 783 76 Věrovany.

3. TYTO je dobrovolné sdružení občanů, kteří se zabývají ochranou přírody, zejména pak ochranou volně žijících živočichů (především ptáků), planě rostoucích rostlin a jejich biotopů.

4. TYTO je samostatnou právnickou osobou, je registrováno při MV ČR a řídí se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

5. TYTO vyvíjí činnost především na území České republiky. Mimo území České republiky vyvíjí činnost v souladu s platnými právními předpisy států, na jejichž území působí.

6. Statutárním zástupcem TYTO je předseda sdružení. K uzavírání právně závazných dokumentů je nutné razítko a podpis statutárního zástupce (předsedy).

7. Znak (logo) sdružení TYTO schvaluje a může měnit členská schůze na návrh výboru.

 

Článek 2 - Poslání a cíle

Posláním sdružení je ochrana přírody a krajiny. Sdružení se podílí na monitorování a výzkumu populací živočišných a rostlinných druhů (především pak ptáků), zajišťuje ochranu stávajících a vytváření nových biotopů pro živočichy a rostliny. Tyto cíle sdružení naplňuje zejména tím, že:

a) zajišťuje ochranu a podílí se na ochraně všech našich volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,

b) podílí se na popularizaci ochrany živočichů a rostlin organizováním terénních exkurzí, výzkumných projektů a zajišťováním propagačních akcí a materiálů,

c) zapojuje se do projednávání záměrů v oblasti územního plánování, vytváření územních systémů ekologické stability a jejich realizace,

d) vypracovává a realizuje plány péče o zvláště chráněná území, vypracovává biologická hodnocení, vypracovává a realizuje záchranné programy pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin,

e) zapojuje se do tvorby zákonů a obecně platných právních předpisů a jiných dokumentů a zaujímá k nim stanoviska, a to zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny,

f) účastní se správních řízení týkajících se oblasti ochrany přírody a krajiny,

g) podílí se na realizaci biologické ochrany lesních a zemědělských kultur,

h) vyhledává hodnotné a významné části přírody, zejména výskytiště, hnízdiště, migrační cesty a shromaždiště vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, a zajišťuje jejich ochranu,

i) spolupracuje s orgány státní správy a právnickými osobami na zajištění ochrany a péče o stávající významné lokality vzhledem k výskytu živočichů a rostlin a na zajišťování zakládání nové volně rostoucí i veřejné zeleně,

j) podílí se na činnostech v ochraně živočichů a rostlin a jejich životního prostředí, které vyplývají z příslušných mezinárodních úmluv, závazných pro Českou republiku,

k) spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a iniciativami, které se zabývají ochranou a výzkumem živočichů a rostlin a jejich životního prostředí,

l) přispívá svou činností ke zlepšování životních podmínek všech volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin aktivními opatřeními pro jedince a biotopy, zajišťuje zřizování a provoz stanic pro handicapované živočichy, záchranné chovy apod.,

m) získává do vlastnictví či nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany přírody a krajiny nebo pro účely zajištění své činnosti,

n) provádí hospodářskou činnost zejména v oblasti péče o přírodu a životní prostředí, a to především k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání a výše uvedené činnosti,

o) podílí se na vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v environmentální oblasti a v oblasti ekologie, biologie, monitoringu a ochrany živočichů a rostlin a v oblasti ochrany a managementu biotopů a krajiny. Vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost realizuje organizace pro všechny typy cílových skupin, např. pro děti do 18 let, mládež do 26 let, střední věkové generace, seniory, orgány státní správy, zemědělskou a lesnickou veřejnost, obyvatele venkova a měst, širší občanskou a odbornou veřejnost, různé typy škol, akademickou obec apod.

Článek 3 - Členství ve sdružení TYTO

1. Členství ve sdružení TYTO je dobrovolné.

2. Členem sdružení TYTO se může stát každý, kdo:

a) dovršil věku 15 let

b) vyplnil a podepsal přihlášku a byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy sdružení

c) souhlasí s platnými stanovami a jejich dodržováním

d) je přijat rozhodnutím členské schůze

e) zaplatí členský příspěvek

 

Článek 4 - Práva členů

Každý člen sdružení TYTO má právo :

a) volit a být volen do všech orgánů sdružení, avšak pouze pokud je člen starší 18 let

b) předkládat vlastní návrhy, podněty a kritické připomínky

c) účastnit se všech akcí pořádaných sdružením

d) požívat členských výhod

Článek 5 - Povinnosti členů

Povinností každého člena sdružení TYTO je:

a) platit včas členské příspěvky

b) přispívat podle svých možností ke zdárnému naplňování poslání sdružení

c) při manipulaci s živými organismy dodržovat zákony o ochraně přírody, proti týrání zvířat a platné mezinárodní úmluvy

 

Článek 6 - Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká:

a) vystoupením člena z vlastní vůle, a to písemným oznámením výboru

b) neplacením členských příspěvků

c) úmrtím člena

d) rozhodnutím členské schůze o zrušení členství nebo vyloučení

e) zánikem sdružení

 

Článek 7 - Orgány sdružení TYTO

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Skládá se ze všech členů sdružení a svolává ji výbor nejméně jedenkrát ročně, vždy však, požádá-li o to alespoň celá jedna třetina členů.

Členská schůze je usnášeníschopná dvě hodiny po plánovaném zahájení, při jakémkoliv počtu členů.

Do výlučné působnosti členské schůze patří:

a) schvalovat stanovy a jejich změny

b) měnit výši členských příspěvků

c) volit předsedu, členy výboru a revizní komisi

d) schvalovat plán činnosti a hospodaření a výroční zprávy o jejich plnění

e) rozhodovat o zrušení členství nebo vyloučení členů

f) rozhodovat o zániku sdružení a naložení s jeho majetkem

g) schvalovat a měnit znak (logo) sdružení na návrh výboru

 

Článek 8 - Výbor sdružení TYTO

Výbor sdružení je šestičlenný a skládá se z:

a) předsedy

b) jednatele

c) hospodáře

d) jednoho člena výboru

e) dvou členů revizní komise

Výbor je volen na dobu určenou členskou schůzí, zpravidla na dobu dvou let.

Výbor řídí činnost a rozhoduje o věcech sdružení v době, kdy členská schůze nezasedá, s výjimkou věcí, které patří do výlučné působnosti členské schůze.

Při hlasování o návrhu rozhoduje nadpoloviční většina, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru.

 

Článek 9 - Majetek a zásady hospodaření

Majetek sdružení TYTO tvoří hmotné a finanční prostředky získané z:

a) členských příspěvků

b) státních dotací

c) dotací od právnických a fyzických osob

d) peněžitých a jiných darů

e) veřejných sbírek

f) vlastní hospodářské činnosti, především v souladu s naplňováním poslání sdružení

g) ostatních příjmů a výnosů

Povinností členů a orgánů sdružení je účelné a hospodárné využívání majetku v souladu se schváleným plánem činnosti.

Pro rozšíření možnosti získávání finančních prostředků může sdružení TYTO vykonávat hospodářskou činnost, jejíž výnosy slouží pro naplňování jejího poslání.

Pro zabezpečení hospodářské činnosti může sdružení TYTO pronajímat, najímat, kupovat a prodávat hmotný i nehmotný majetek, pokud bude výnos sloužit k naplňování poslání sdružení.

 

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

Sdružení TYTO zaniká:

a) rozhodnutím členské schůze

b) rozhodnutím příslušného státního orgánu

c) sloučením s jinou organizací na základě dohody

 

V případě zániku organizace rozhodne o majetkovém vyrovnání výborem určená likvidační komise.

Předkládané stanovy občanského sdružení TYTO byly přijaty na schůzi přípravného výboru sdružení TYTO v Bohuňovicích dne 19.02.2001 a nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra.