Spolek TYTO, z. s., je nevládní nezisková organizace založená 7. 3. 2001.

Naším posláním a cílem je zejména:

  • ochrana přírody a krajiny,
  • druhová ochrana živočichů a rostlin,
  • monitoring a výzkum populací živočichů a rostlin,
  • ochrana stávajících a vytváření nových biotopů pro živočichy a rostliny,
  • popularizace ochrany živočichů a rostlin (exkurze, propagační materiály),
  • návrh a realizace záchranných programů pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin,
  • návrhy a realizace plánů péče o zvláště chráněná území, management,
  • biologická hodnocení,
  • biologická ochrana lesních a zemědělských kultur,
  • účast na správních řízeních, spolupráce s orgány státní správy, samosprávy, právnickými osobami a občanskou veřejností na zajištění ochrany a péče o stávající významné lokality, živočišné a rostlinné druhy.